Första året som doktorand

Mitt namn är Ruwang Han och jag är ursprungligen från Kina. Jag har studerat på internationella sjukskötarprogrammet – Degree Programme in Nursing vid Yrkeshögskolan Novia (Vasa) 09/2008–12/2011. Sedan har jag gått högre yh-utbildning i ledarskap och utveckling inom social-och hälsovård vid  YH Novia under tiden 2016–2019. Jag tog magisterexamen i hälsovetenskaper med biämnen i hälsovetenskapers didaktik vid Åbo Akademi, 2021.  

Detta läsår började jag doktorera i vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Mitt forskningsämne är att utveckla och evaluera avancerade kliniska vård (AKS) modeller i primärvård inom Österbottens välfärdsområde och min forskning ingår i professor Lisbeth Fagerströms AKS-projekt.  

Vad är min upplevelse som första års doktorand? 

Att vara doktorand var det första steget i min forskningskarriär. Jag hade tankar på att söka till doktorandstudier redan då var jag magisterstuderande i vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Det blir ett ’paradigmskifte’ i mitt arbete då man byter från kliniskt arbete till forskning. Med paradigmskifte menar jag att det blir stora förändringar i mina arbetsuppgifter, arbetsrutiner och arbetstid. Därför måste man vara självdisciplinerad, modig, motiverad, passionerad, tålmodig och öppen. 

Man ska ha självdisciplin.Det finns ingen tidsgräns med forskningen eftersom den pågår kontinuerligt. Man ska ha självdisciplin för att utföra olika kursers inlämningsuppgifter och arbetsuppgifter som har ”deadline”. Som doktorand har man mer frihet att välja arbetstid och arbetsplats över när och hur man vill arbeta. Man skaffar sig egna rutiner och schemalägger tiden på egen hand. Det ger mig mer flexibilitet i min forskning men jag måste lära mig att planera och prioritera mina uppgifter på ett systematiskt och bra sätt. 

Man ska ha mod, motivation och passion. Klinisk kompetens har alltid varit ett av mina forskningsintressen. Avancerad kliniska sjukskötare (AKS) är sjukskötare med högre yh-examen eller magisterexamen i AKS och har sin kliniska kompetens på en avancerad nivå. Det är ett väldigt intressant och spännande forskningsområde. Eftersom jag är själv är sjukskötare vill jag bidra till forskningen som kan möjliggöra och utveckla sjukskötarens roll och kompetens till nästa nivå. Forskningsmetodologi i min doktorsavhandling är deltagarbaserad aktionsforskning och det kräver att man vågar testa nya tankar i praxis. 

Man ska ha tålamod och öppenhet. Allting kan ta sin tid för att bli klarlagt. Ibland blir man osäker på saker och ting som man har tänkt eller skrivit och då måste man diskutera sina tankar med handledaren. Däremot ska man ha tålamod med sig själv och känna att man blir modigare och starkare med tiden. Öppenhet betyder att man har en dialektisk syn på sig själv och kan acceptera sina styrkor och svagheter under doktorandprocessen. Man strävar till att bli en kunnig forskare i framtiden genom sin egen utveckling i kunskap och färdigheter. 

Slutsats 

Att arbeta som doktorand med sin forskning är en livslång lärandeprocess. Det viktigaste som jag har lärt mig som första årets doktorand är att hålla mig fysiskt frisk i kropp, själ och ande. Det är stor skillnad mellan forskning och kliniskt arbete. Men man växer som människa och får en bättre förmåga till problemlösning och stresshantering i olika situationer, trots att man enbart har varit doktorand i några månader. 
Det är enbart värdefulla erfarenheter som jag har fått som första årets doktorand och jag har lärt mig nya saker och kunskaper angående forskningen och forskningsprocessen. Jag ser fram emot att min forskning kan påverka implementeringen och utvecklingen av AKS-modeller i Finland i framtiden. 

Ruwang Han 
Sjukskötare YH, HVM , doktorand i vårdvetenskap vid Åbo Akademi