Föreningens syfte

Föreningens syfte är att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares, barnmorskors och förstavårdares yrkeskunskap och -färdighet, bidra med en positiv profilering av professionen samt bidra till att vårdarbetet utvecklas och forskning i vårdarbete förverkligas.

Föreningens språk är svenska och finska. Föreningens mötes- och protokollsspråk är svenska. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden samt yrkesidéell. 

För att nå syftet:

 • anordnar föreningen möten och studietillfällen stöder föreningen möjligheten till samhörighet och kollegialt stöd, medlemmar emellan
 • värnar föreningen om medlemmarnas välbefinnande
 • delger föreningen aktuell kunskap
 • har föreningen publikations- och informationsverksamhet
 • beviljar föreningen sina medlemmar stipendier
 • stöder föreningen forskning i vårdarbetet
 • samarbetar föreningen med sammanslutningar vars syften överensstämmer med föreningens
 • bidrar föreningen till ökat nationellt, nordiskt och internationellt samarbete sjukskötare emellan
 • beviljar föreningen understöd åt medlemmar i akut, ekonomiskt trångmål
 • gör föreningen framställningar och avger utlåtanden som är ägnade att stöda sjukskötarna i deras arbete
 • stöder föreningen utgivandet av svenskspråkig yrkeslitteratur
 • kan föreningen ansluta sig som medlem till andra sammanslutningar då medlemskapet främjar föreningens syfte

Studie- och utbildningsverksamhet

 • Föreningen har en viktig uppgift i att bidra till utveckling av medlemmarnas yrkeskunskap och -färdighet.
 • Tidskriften Vård i fokus utkommer 4 gånger i året i pappersformat men kan även läsas på webbsidan.
 • De stipendier som medlemmarna kan beviljas är ett värdefullt bidrag till professionell utveckling. Stipendierna ger medlemmarna större möjligheter att delta i konferenser, studieresor och utbildningar, både nationellt och internationellt.

Studiedagen

Studiedagen har arrangerats, i tur och ordning, av regionalföreningar på olika håll i Svenskfinland. Mera info här. 

Medlemsmärket

Medlemsmärket är en brosch i silver och emalj, 25 x 25 mm. Endast ordinarie- och hedersmedlemmar av Sjuksköterskeföreningen i Finland rf får bära märke. Märket ges åt alla nya ordinarie medlemmar. Om du är ordinarie medlem och inte har fått märket kontakta sekretariatet på info(a)sffi.fi. Om du tappat ditt märke kan du köpa ett nytt för 30 euro.

Forskning och utbildning

En stor satsning från föreningen var donationsprofessuren i vårdlära till Helsingfors universitet år 1987. Från början av år 1999 överfördes professuren till Åbo Akademi i Vasa och undervisningen vid Helsingfors universitet upphörde. Undervisning och forskning i vårdvetenskap sker härefter vid Åbo Akademi, enheten för vårdvetenskap i Vasa.

Internationella sjukskötardagen

Internationella sjukskötardagen den 12 maj, som är Florence Nightingales födelsedag, firas årligen. De regionala föreningarna uppmärksammar dagen i sina regioner.

Samarbete med andra organisationer

Finlands Sjukskötare

Föreningen har ett kontinuerlig samarbete med Finlands Sjukskötare som har påverkningskanaler i frågor som är viktiga också för föreningens medlemmar. Finlands Sjukskötare representerar de finska sjukskötarna i internationella sammanhang.

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning (SHKS)

Föreningen har från början varit med i Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning. Stiftelsens huvudsakliga uppgift är i dag att bevilja stipendier. Stipendierna utannonseras i Vård i fokus. Föreningens representant i stiftelsens styrelse är Ann-Helén Sandvik.

Förbundsarenan

Förbundsarenans uppgift är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland. Förbundsarenans medlemmar är finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Genom att vara medlem kan föreningen effektivt nätverka med andra finlandssvenska organisationer.

Centralförbundet för de gamlas väl

Föreningen är grundande medlem av Centralförbundet för de gamlas väl och följer med verksamheten. Föreningen bidrar på lämpligt sätt till spridning av information om centralförbundets svenskspråkiga utbildningar, utvecklingsprojekt och rekommendationer.

Hållbarhet

Agenda 2030 är utgångspunkten i föreningens strävan till hållbarhet, såväl ekonomisk, social som miljömässig. Hållbarheten syns bl.a. i att föreningen arbetar så papperslös som möjligt och utvecklar ständigt  sina arbetsmetoder. Föreningen utvecklar även sin mötesteknik, så att det är möjligt att delta i olika möten på distans.

Ekonomin

Föreningens ekonomi är stabil. Verksamheten finansieras främst med medlemsavgifter och intäkter från placerade medel som är dividender, vinstandelar och hyresinkomster. Föreningen söker även aktivt om utomstående finansiering för aktuella projekt.

Föreningens arkiv

Föreningen har ett arkiv med unikt historiskt material. Allt material har katalogiserats och grupperats och delvis överförts till Riksarkivet. Arkivförteckningen finns tillgänglig på sekretariatet.

Historik

Initiativet till att grunda sjuksköterskeföreningen togs av avdelningssköterskorna vid Kirurgiska sjukhuset, främst bland dem Anna Falcken, som sammankallade sjuksköterskor i Helsingfors till ett grundande möte. Kejserliga Senaten för Finland och Dess Ekonomiedepartement i Helsingfors hade daterat sin resolution om att tillåta att föreningen grundas och att förslaget till stadgar godkänns per den 28 februari 1898.

För att uppmärksamma föreningens 125-årsjubileum (2023) har föreningen gett ut en 125-års historik. Historiken som bär namnet ”Profession och gemenskap” är skriven av historiker Aapo Roselius. Boken kan köpas via föreningen.