För att nå sitt syfte

 • strävar föreningen till en aktiv kommunikation med medlemmarna
 • stöder föreningen de regionala föreningarnas verksamhet
 • ordnar föreningen studiedagar
 • stöder föreningen utbildning och forskning, samt internationell verksamhet bl.a. genom att bevilja stipendier
 • utger föreningen publikationer
 • informerar föreningen studerande och motiverar till medlemskap
 • samarbetar föreningen med andra organisationer
 • aktiverar föreningen medlemmarna kring aktuella vårdfrågor
 • strävar föreningen efter en ändamålsenlig administration och tryggad ekonomi
 • förväntar sig föreningen att medlemmarna engagerar sig i rekrytering av nya medlemmar.

Studie- och utbildningsverksamhet

 • Föreningen har en viktig uppgift i att bidra till utveckling av medlemmarnas yrkeskunskap och -färdighet. Föreningens viktigaste fortbildning är studiedagarna som ordnas årligen.
 • Tidningen Vård i Fokus
 • De stipendier som medlemmarna kan beviljas är ett värdefullt bidrag till professionell utveckling. Det ger större möjligheter att delta i konferenser, studieresor och utbildningar, både nationellt och internationellt.

De årliga studiedagarna

Studiedagen arrangeras, i tur och ordning, av regionalföreningar på olika håll i Svenskfinland. År 2018 ordnades dagen i Helsingfors och 2019 är SF i Västra Nyland värd i Ekenäs. År 2020 arrangeras dagen i Tammerfors av sekretariatet och år 2021 står SF i Östra Nyland för arrangemangen.

Medlemsmärke

Brosch i silver och emalj, 25 x 25 mm.
Endast ordinarie medlemmar av Sjuksköterskeföreningen i Finland rf får bära detta märke. Märket ges åt alla nya ordinarie medlemmar. Om du är ordinarie medlem och inte har fått märket kontakta sekretariatet.
Om du tappat ditt märke kan du köpa ett nytt till självkostnadspris 22 euro.

Om du blivit medlem under tiden då Sjuksköterskeföreningen och Finlands sjuksköterskeförbund använde förbundets märke (ca 1966-1998) kan du köpa märket.

Forskning och utbildning

En stor satsning från föreningen var donationsprofessuren i vårdlära till Helsingfors universitet år 1987. Från början av år 1999 överfördes professuren i sin helhet till Åbo Akademi i Vasa och undervisningen vid Helsingfors universitet upphörde. Undervisning och forskning i vårdvetenskap sker härefter vid ÅA, enheten för vårdvetenskap i Vasa.

Internationella sjuksköterskedagen

Internationella sjuksköterskedagen den 12 maj, som är Florence Nightingales födelsedag, firas på olika sätt.

Samarbete med andra organisationer

Finlands sjuksköterskeförbund

Föreningen har kontinuerlig kontakt med Finlands sjuksköterskeförbund. Föreningen bör vara informerad om förbundets verksamhet eftersom största delen av föreningens medlemmar också är medlemmar i förbundet. Förbundet har påverkningskanaler i frågor som är viktiga också för föreningens medlemmar. Detta gäller bland annat utbildningsfrågor, men också andra yrkesfrågor.

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning

Föreningen har från början varit med i Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning. Stiftelsens huvudsakliga uppgift är i dag att bevilja stipendier. Stipendierna utannonseras i Vård i fokus. Föreningens representant i stiftelsens styrelse är Yvonne Hilli.

Queen Silvia Nursing Award

Föreningen är en samarbetspartner i Queen Silvia Nursing Award, QSNA, ett stipendium för sjukskötarstuderande. Stipendiet är instiftat med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag år 2013, med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre. Priset utdelades för första gången av H.M. Drottning Silvia 2014.

Centralförbundet för de gamlas väl

Föreningen är grundande medlem av av Centralförbundet för de gamlas väl och följer med verksamheten. Föreningen bidrar på lämpligt sätt till spridning av information om centralförbundets svenskspråkiga utbildningar, utvecklingsprojekt och rekommendationer.

Suomen NOBAB – NOBAB i Finland

Föreningen är medlem i Suomen NOBAB-NOBAB i Finland som är en nordisk förening för sjuka barns behov. NOBAB ger ut en tidning och annat informationsmaterial, samt ordnar studiedagar. Sjuksköterskeföreningen stöder verksamheten med en årlig medlemsavgift, samt deltar i evenemang som är av intresse för föreningen.

Fadderbarn

Föreningen fungerar som projektfadder (Interdpedia) och stöder utbildning av kvinnor och barn i Nepal.

Ekonomin

Föreningens ekonomi är stabil. Verksamheten finansieras främst med medlemsavgifter och intäkter från placerade medel som är dividender, vinstandelar och hyror.

Föreningens arkiv

Föreningen har ett arkiv med unikt historiskt material. Allt material har katalogiserats och grupperats och delvis överförts till Riksarkivet. Arkivförteckningen finns tillgänglig på sekretariatet.

Historik

Initiativet till att grunda sjuksköterskeföreningen togs av avdelningssköterskorna vid Kirurgiska sjukhuset, främst bland dem Anna Falcken, som sammankallade sjuksköterskor i Helsingfors till ett grundande möte. Kejserliga Senaten för Finland och Dess Ekonomiedepartement i Helsingfors hade daterat sin resolution om att tillåta att föreningen grundas och att förslaget till stadgar godkänns per den 28 februari 1898. Mera om föreningens historik finns tillgänglig via sekretariatet.