Verksamheten

Föreningens syfte är att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares, barnmorskors och akutvårdares yrkeskunskap och -färdighet, bidra till att vårdarbetet utvecklas och forskning i vårdarbete förverkligas (ur föreningens stadgar). Föreningen är yrkesideell.

För att nå sitt syfte

 • strävar föreningen till en aktiv kommunikation med medlemmarna
 • stöder föreningen de regionala föreningarnas verksamhet
 • ordnar föreningen studiedagar
 • stöder föreningen utbildning och forskning, samt internationell verksamhet bl.a. genom att bevilja stipendier
 • informerar föreningen studerande och motiverar till medlemskap
 • samarbetar föreningen med andra organisationer
 • aktiverar föreningen medlemmarna kring aktuella vårdfrågor
 • strävar föreningen efter en ändamålsenlig administration och tryggad ekonomi
 • förväntar sig föreningen att medlemmarna engagerar sig i rekrytering av nya medlemmar.

Studie- och utbildningsverksamhet

 • Föreningen har en viktig uppgift i att bidra till utveckling av medlemmarnas yrkeskunskap och -färdighet. Föreningens viktigaste fortbildning är studiedagen som ordnas årligen.
 • Tidskriften Vård i Fokus
 • De stipendier som medlemmarna kan beviljas är ett värdefullt bidrag till professionell utveckling. Det ger större möjligheter att delta i konferenser, studieresor och utbildningar, både nationellt och internationellt.

Den årliga studiedagen

Studiedagen arrangeras, i tur och ordning, av regionalföreningar på olika håll i Svenskfinland. År 2023 (28.10) arrangeras dagen i Helsingfors och 2024 (i mars) i Borgå.

Medlemsmärke

Medlemsmärket är en brosch i silver och emalj, 25 x 25 mm.
Endast ordinarie- och hedersmedlemmar av Sjuksköterskeföreningen i Finland rf får bära märke. Märket ges åt alla nya ordinarie medlemmar. Om du är ordinarie medlem och inte har fått märket kontakta sekretariatet info(a)sffi.fi.
Om du tappat ditt märke kan du köpa ett nytt för 30 euro.

Forskning och utbildning

En stor satsning från föreningen var donationsprofessuren i vårdlära till Helsingfors universitet år 1987. Från början av år 1999 överfördes professuren till Åbo Akademi i Vasa och undervisningen vid Helsingfors universitet upphörde. Undervisning och forskning i vårdvetenskap sker härefter vid ÅA, enheten för vårdvetenskap i Vasa.

Internationella sjukskötardagen

Internationella sjukskötardagen den 12 maj, som är Florence Nightingales födelsedag, firas årligen.

Samarbete med andra organisationer

Finlands Sjukskötare

Föreningen har ett kontinuerlig samarbete med Finlands Sjukskötare som har påverkningskanaler i frågor som är viktiga också för föreningens medlemmar. Finlands Sjukskötare representerar de finska sjukskötarna i internationella sammanhang.

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning (SHKS)

Föreningen har från början varit med i Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning. Stiftelsens huvudsakliga uppgift är i dag att bevilja stipendier. Stipendierna utannonseras i Vård i fokus. Föreningens representant i stiftelsens styrelse är Ann-Helén Sandvik.

Förbundsarenan

Förbundsarenans uppgift är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland. Förbundsarenan har 64 medlemmar, dvs. finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Genom att vara medlem kan föreningen effektivt nätverka med andra finlandssvenska organisationer.

Centralförbundet för de gamlas väl

Föreningen är grundande medlem av Centralförbundet för de gamlas väl och följer med verksamheten. Föreningen bidrar på lämpligt sätt till spridning av information om centralförbundets svenskspråkiga utbildningar, utvecklingsprojekt och rekommendationer.

Hållbarhet

Agenda 2030 är utgångspunkten i föreningens strävan till hållbarhet, såväl ekonomisk, social som miljömässig. Hållbarheten syns bl.a. i att föreningen arbetar så papperslös som möjligt och utvecklar ständigt  sina arbetsmetoder. Föreningen utvecklar även sin mötesteknik, så att det är möjligt att delta i olika möten på distans.

Fadderbarn

Föreningen fungerar som projektfadder via Interpedia.

Ekonomin

Föreningens ekonomi är stabil. Verksamheten finansieras främst med medlemsavgifter och intäkter från placerade medel som är dividender, vinstandelar och hyresinkomster.

Föreningens arkiv

Föreningen har ett arkiv med unikt historiskt material. Allt material har katalogiserats och grupperats och delvis överförts till Riksarkivet. Arkivförteckningen finns tillgänglig på sekretariatet.

Historik

Initiativet till att grunda sjuksköterskeföreningen togs av avdelningssköterskorna vid Kirurgiska sjukhuset, främst bland dem Anna Falcken, som sammankallade sjuksköterskor i Helsingfors till ett grundande möte. Kejserliga Senaten för Finland och Dess Ekonomiedepartement i Helsingfors hade daterat sin resolution om att tillåta att föreningen grundas och att förslaget till stadgar godkänns per den 28 februari 1898. Mera om föreningens historik finns tillgänglig via sekretariatet.