Föreningens syfte är att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares, barnmorskors eller förstavårdares yrkeskunskap och -färdighet, bidra till att vårdarbetet utvecklas och forskning i vårdarbete förverkligas.

För att fullfölja detta syfte

  • stöder föreningen forskning i vårdarbetet
  • har föreningen publikations- och informationsverksamhet på svenska
  • anordnar föreningen utbildningstillfällen på svenska
  • beviljar föreningen sina medlemmar stipendier
  • samarbetar föreningen med andra organisationer vars syften överensstämmer med föreningens
  • bidrar föreningen till ökat nordiskt och internationellt samarbete mellan vårdare

Donationer kan inbetalas på kontot Fonden för vårdforskning- och utveckling FI074055105004570.

 

Din donation är viktig!