Stipendier för studerandemedlemmar

Föreningen utlyser två gånger i året tio stipendier på 500 euro att sökas av studerandemedlemmar. Stipendiet beviljas för någon form av tilläggskostnader i studierna, t.ex. utlandspraktik, studieresor, seminarier. För normalt uppehälle, normala resekostnader eller vanlig kurslitteratur beviljas inte stipendium. Studerandestipendium beviljas endast en gång under studietiden, men vid avslag kan man ansöka pånytt. Studerandestipendium kan sökas retroaktivt inom 12 månader.

För att kunna bli beviljad ett studerandestipendium ska man ha varit studerandemedlem i minst ett år. Till stipendieansökan ska ett undertecknat officiellt studieprestationsutdrag bifogas. Kostnadsspecificeringen på ansökningsblanketten ska fyllas i korrekt och noggrant. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

Studerandestipendierna beviljas på våren och på hösten. Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 april eller den 31 oktober. Styrelsen behandlar ansökningarna på följande möte efter sista inlämningsdag.

Skicka en ansökan 

Ansökningarna nedan ska fyllas i elektroniskt. Öppna blanketten i Adobe Reader. Kontonummer skrivs i IBAN-format: FI00 0000 0000 0000 00.
 
Skriv ut ansökningen, underteckna den och posta den till föreningen. Bilagor kan dock sändas i elektronisk form till info@sffi.fi
 

Stipendieansökningsblankett, studerandestipendier (PDF)

 

Så behandlar SFF dina personuppgifter i samband med stipendieansökan

Personuppgifter som du lämnar i en stipendieansökan behandlas av styrelsen för Sjuksköterskeföreningen. Personuppgifterna kan även behandlas för att föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan t.ex. vara skattemyndigheterna och bokföringslagen.

Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Oberoende om stipendium beviljas eller inte kommer personuppgifterna vara lagrade som bilaga till protokollet. Bilagorna till stipendieansökan sparas i 6 år.