Föreningens utmärkelser

Årets sjukskötare, hedersmedlemskap, Sophie Mannerheimmedaljen, Florence Nightingalelampa samt Valborg Louhisto-priset.

Årets sjukskötare

Varje regional förening kan nominera en medlem till Årets sjukskötare. Styrelsen utser sedan Årets sjukskötare bland de nominerade. Avsikten är att årligen (sedan 1992) premiera någon av föreningens medlemmar som i sitt arbete nära patienten bidragit till utveckling av vårdarbetet och därmed ökat patientens välbefinnande och kvaliteten på vårdarbetet. Årets sjukskötare offentliggörs och uppvaktas under året.

Kriterier på Årets sjukskötare
-medlem i SFF och har visat intresse för föreningens verksamhet
-har under de senaste åren genom sin yrkesutövning utvecklat det professionella kunnandet och bidragit till utvecklingen av vårdarbetet
-har god samarbetsförmåga och resurser att stöda sina kolleger

Förslaget till Årets sjukskötare skall innehålla
-ett fritt formulerat förslag med den förslagnas namn, personbeteckning, adress, tjänsteställning och arbetsplats
-motivering till förslaget
-regionala föreningens namn

Den som utses till årets sjukskötare får en Florence Nightingalelampa i brons och ett stipendium ur Florence Nightingalefonden.

Hedersmedlemskap

Enligt stadgarna kan fullmäktige på förslag av styrelsen till föreningens hedersmedlem kalla person som förtjänstfullt har arbetat för förverkligandet av föreningens syfte.
Förslag till hedersmedlem kan till styrelsen göras av en regional förening eller tre medlemmar tillsammans.
En hedersmedlem får ett hedersmedlemsmärke som är en miniatyr av föreningens märke, samt är befriad från medlemsavgift.

   Hedersmedlemsmärket

Sophie Mannerheimmedaljen

Sophie Mannerheimmedaljen överlämnas såsom en utmärkelse till speciellt förtjänta personer, som genom sin verksamhet på ett avgörande sätt befrämjat föreningens syftemål. Medaljen finns präglad i brons, silver och som förgylld.

Den 23 november 1938 framställde General Mannerheims Barnskyddsförbund till föreningen ett förslag om att prägla en minnesmedalj över friherrinnan Sophie Mannerheim som den 21 december 1938 skulle ha fyllt 75 år. Medaljen präglades 21.12.1938. Enligt reglementen har både föreningen och Mannerheims Barnskyddsförbund rätt att bevilja medaljen.

Medalj som utdelats till enskild person återgår vid dennas död till föreningen.

Som förgylld överlämnas medaljen enbart åt institutioner. Den första, och enda,  förgyllda medaljen överlämnades åt Åbo Akademi, Institutionen för vårdvetenskap vid föreningens 100-årsjubileum år 1998.

Sophie Mannerheimmedaljen i brons. Texten på aversen: SOPHIE MANNERHEIM – MDCCCLXIII – MCMXXVIII. Texten på reversen: AVE SOROR MISERICORDIAE ADIUTRIX VULNERATORUM (Hell dig medlidandets syster, de sårades hjälperska).

Florence Nightingalelampa i brons

F. Nightingale lampan i brons tilldelas Årets Sjukskötare. Styrelsen eller de regionala föreningarna kan också föreslå lampan som erkänsla åt en medlem som visat speciellt intresse för föreningen eller som engagerat sig i verksamheten eller som man önskar uppmuntra på grund av någon insats inom föreningen eller omvårdnaden. Den kan enligt styrelsens beslut överräckas som gåva från föreningen.

   Florence Nightingalelampa i brons

Valborg Louhisto-priset

Inför föreningens 110-årsjubileum 2008 instiftades ett nytt jubileumspris: Valborg Louhisto-priset. Priset kan tilldelas en medlem, eller en person utanför föreningen som gjort något innovativt eller speciellt värdefullt för föreningen eller vården. Priset utdelas vart femte år när föreningen har jubileum.

Till den första mottagaren av Valborg Louhisto-priset utsågs Valborg Louhisto år 2008.