Stipendier för ordinariemedlemmar

Stipendier för kongresser, konferenser, seminarier, studieresor och andra kortvariga studier, samt yrkes- och utbildningsstudier kan ansökas när som helst.

Ansökan behandlas på nästa styrelsemöte och den ska vara inne minst två veckor före mötet. Till ansökningsblanketten bifogas program eller studieplan samt kostnadsberäkning. Använd blanketten Stipendieansökningsblankett, ordinarie medlemmar (PDF) . Stipendium kan beviljas endast en gång för samma utbildning. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

För att bli beviljad stipendium ska man ha varit medlem i minst ett år. Dessutom ska man ha deltagit i föreningens olika verksamheter, nationellt eller regionalt eller på annat sätt visat intresse för föreningen, t.ex. genom att ta emot förtroendeuppdrag eller bidra med artiklar till Vård i Fokus.

Rekreation

Föreningen delar årligen ut åtta rekreationsstipendier på 600 euro till medlemmar som till exempel på grund av utmattning är i behov av rekreation. Syftet är att bidra till att bevara och stärka arbetsförmågan hos medlemmar. Även pensionerade medlemmar kan ansöka om rekreationsstipendie. Ett rekreationsstipendie kan beviljas samma person vart femte år.

Ansökan formuleras fritt med en kort beskrivning av varför stipendiet behövs och till vad det skulle användas. Kom ihåg att skriva kontaktuppgifter och kontonummer.

Av den sökande krävs fem års medlemskap och aktiv verksamhet i föreningen. Stipendierna beviljas ur Marjatta och Hans Ahlströms understödsfond och kan fritt användas av stipendiaten för ändamål som har positiv effekt på arbetsförmågan.

Rekreationsstipendierna utannonseras i Vård i Fokus nr 3 som utkommer i september och sista ansökningsdag infaller i oktober. Kontrollera datumet, det varierar från år till år.

OBS! Styrelsen har tagit beslutet att lediganslå 20 rekreationsstipendier under år 2021 (8 på våren och 12 på hösten) pga. att under pandemin har medlemmarnas arbetsbörda och arbetssituation förändrats snabbt. Under år 2021 krävs det endast 1 års medlemskap av den sökande samt aktiv verksamhet i föreningen. För övrigt se ovan. Höstens ansökningstid gick ut 31.10.2021. 
Rekreationsstipendier lediganslås nästa gång våren 2022. Ansökningstiden publiceras på hemsidan, facebook och i Vård i fokus.

Forskning och utveckling

Innehållet ska främja sjukskötarens, akutvårdarens, hälsovårdarens eller barnmorskans yrkeskunskap och vara av intresse för föreningen.

Föreningen kan utlysa följande stipendier:

  • ett postdoktoralt stipendium på 6000 euro för forskning eller utvecklingsarbete.
  • ett stipendium på 2000 euro till minne av Anita Hannusas för forskning eller utvecklingsarbete inom äldrevården.

Utöver föreningens egna stipendier kan föreningen utlysa tre större stipendier ur  Fonden för vårdforskning och utveckling.

  • ett stipendium på 4000 euro för postgraduala studier, licentiat- och doktorsavhandlingar
  • ett stipendium på 2000 euro för magisterstudier och högre yrkeshögskolestudier
  • ett stipendium på 2000 euro för utvecklingsarbete

Av sökanden krävs minst fem års medlemskap och aktivitet i föreningen. För forskning krävs en godkänd forskningsplan och för utvecklingsarbeten en godkänd utvecklingsplan. Dessutom bifogas studieprestationsutdrag och övriga dokument som sökanden önskar hänvisa till. För utvecklingsstipendierna kan projektet vara mångprofessionellt, men projektledaren ska vara en aktiv medlem i föreningen. Det postdoktorala stipendiet kan beviljas samma sökande högst vart femte år.

Stipendierna ur Fonden för vårdforskning och -utveckling utannonseras årligen i Vård i Fokus nr 1 i mars och på webbplatsen. Sista ansökningsdag infaller i april, men kontrollera det exakta datumet, det kan vara olika från år till år. Styrelsen ber vid behov expertutlåtanden om sökandens forsknings- eller utvecklingsplaner.

Kamrathjälp

Om du känner en medlem som av någon orsak har det speciellt svårt och är i behov av understöd kan du vända dig till styrelsen i din regionalförening med en anhållan om Kamrathjälp. Den regionala styrelsen skickar vidare anhållan till huvudföreningens styrelse. Understöd kan beviljas i fall då pengar kan hjälpa en medlem i en svår livssituation.

Medlemmar som är arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga, studerar vidare eller av annan orsak har ansträngd ekonomi kan själva anhålla om att föreningens medlemsavgift (20 euro) betalas från Kamrathjälpsfonden. En fritt formulerad anhållan med en kort beskrivning av situationen skickas till föreningen.

Övriga stipendier

Styrelsen utser också årets artikel i Vård i Fokus. Skribenten belönas med ett stipendium på 300 euro. Stipendiet för årets artikel kan tillfalla ordinare medlemmar, studerandemedlemmar eller övriga skribenter.

Skicka en ansökan

Ansökningarna nedan ska fyllas i elektroniskt. Öppna blanketten i Adobe Reader. Kontonummer skrivs i IBAN-format: FI00 0000 0000 0000 00.
 
Skriv ut ansökningen, underteckna den och posta den till föreningen. Bilagor kan dock sändas i elektronisk form till info@sffi.fi
 
 
 
 
 

 

Så behandlar SFF dina personuppgifter i samband med stipendieansökan

Personuppgifter som du lämnar i en stipendieansökan behandlas av styrelsen för Sjuksköterskeföreningen. Personuppgifterna kan även behandlas för att föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan t.ex. vara skattemyndigheterna och bokföringslagen.

Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Oberoende om stipendium beviljas eller inte kommer personuppgifterna vara lagrade som bilaga till protokollet. Bilagorna till stipendieansökan sparas i 6 år.