Stipendier för ordinariemedlemmar

Föreningens ordinarie och hedersmedlemmar kan beviljas stipendier för t.ex. kongresser, konferenser, seminarier, studieresor och andra kortvariga studier samt yrkes- och utbildningsstudier kan ansökas när som helst. Stipendierna utbetalas ur Berrit Kihlmans fond.

Ansökan behandlas på nästa styrelsemöte och den ska vara inne minst två veckor före mötet. Till ansökan bifogas: program, studieplan, kostnadsberäkning och kvitton. Ansökan ifylls i den elektroniska portalen. Stipendium kan beviljas endast en gång för samma utbildning. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

För att beviljas stipendium förutsätts:

  • medlemskap i minst 1 år
  • visat intresse för föreningens verksamhet

Kamrathjälp

Om du känner en ordinaremedlem eller hedersmedlem som av någon orsak har det speciellt svårt och är i behov av understöd kan du vända dig till styrelsen i din regionalförening med en anhållan om Kamrathjälp. Den regionala styrelsen skickar vidare anhållan till huvudföreningens styrelse. Understöd kan beviljas i fall då pengar kan hjälpa en medlem i en svår livssituation.

Medlemmar som är arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga, studerar vidare eller av annan orsak har ansträngd ekonomi kan själva anhålla om att föreningens medlemsavgift betalas från Kamrathjälpsfonden. En fritt formulerad anhållan med en kort beskrivning av situationen skickas till föreningen.