Stipendier för ordinariemedlemmar

Stipendier för kongresser, konferenser, seminarier, studieresor och andra kortvariga studier, samt yrkes- och utbildningsstudier kan ansökas när som helst. Stipendierna utbetalas ur Berit Kihlmans fond.

Ansökan behandlas på nästa styrelsemöte och den ska vara inne minst två veckor före mötet. Till ansökningsblanketten bifogas: program/studieplan samt kostnadsberäkning. Använd blanketten Stipendieansökningsblankett, ordinarie medlemmar (PDF) . Stipendium kan beviljas endast en gång för samma utbildning. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

För att beviljas stipendium förutsätts:

  • medlemskap i minst 1 år
  • visat intresse för föreningens verksamhet

Rekreationsstipendier

Under våren 2023 lediganslår föreningen 12 rekreationsstipendier på 600 €. Undantagsvis krävs endast 1 års medlemskap av den sökande. För övrigt som nedan.

Föreningen delar årligen ut åtta rekreationsstipendier på 600 euro till medlemmar som till exempel på grund av utmattning är i behov av rekreation. Syftet är att bidra till att bevara och stärka arbetsförmågan hos medlemmar. Även pensionerade medlemmar kan ansöka om rekreationsstipendie. Ett rekreationsstipendie kan beviljas samma person vart femte år.

Ansökan formuleras fritt med en kort beskrivning av varför stipendiet behövs och till vad det skulle användas. Kom ihåg att skriva kontaktuppgifter och kontonummer.

Av den sökande krävs fem års medlemskap och aktiv verksamhet i föreningen. Stipendierna beviljas ur Marjatta och Hans Ahlströms understödsfond och kan fritt användas av stipendiaten för ändamål som har positiv effekt på arbetsförmågan.

Rekreationsstipendierna utannonseras i Vård i Fokus nr 1 som utkommer i mars och sista ansökningsdag infaller i april. Kontrollera datumet, det varierar från år till år.

Forskning och utveckling

Föreningen kan utlysa följande stipendier:

  • ett postdoktoralt stipendium på 6 000 euro för forskning eller utvecklingsarbete ur B. Kihlmans fond.
  • ett stipendium på 2 000 euro till minne av Anita Hannusas för forskning eller utvecklingsarbete inom äldrevården.

Utöver stipendierna ovan, kan föreningen utlys stipendier ur Fonden för vårdforskning och utveckling:

  • ett stipendium på 4 000 euro för postgraduala studier, licentiat- och doktorsavhandlingar
  • ett stipendium på 2 000 euro för magisterstudier och högre yrkeshögskolestudier
  • ett stipendium på 2 000 euro för utvecklingsarbete

Innehållet ska främja sjukskötarens, akutvårdarens, hälsovårdarens eller barnmorskans yrkeskunskap och vara av intresse för föreningen. Av sökande krävs minst fem års medlemskap och aktivitet i föreningen. För forskning krävs en godkänd forskningsplan och för utvecklingsarbeten en godkänd utvecklingsplan. Dessutom bifogas studieprestationsutdrag och övriga dokument som sökanden önskar hänvisa till. För utvecklingsstipendierna kan projektet vara mångprofessionellt, men projektledaren ska vara en aktiv medlem i föreningen. Det postdoktorala stipendiet kan beviljas samma sökande högst vart femte år.

Stipendierna ur Fonden för vårdforskning och -utveckling utannonseras årligen i Vård i fokus nr 1 i mars och på sociala medier. Sista ansökningsdag infaller i april, men kan variera från år till år. Styrelsen ber vid behov expertutlåtanden om sökandens forsknings- eller utvecklingsplaner.

Kamrathjälp

Om du känner en medlem som av någon orsak har det speciellt svårt och är i behov av understöd kan du vända dig till styrelsen i din regionalförening med en anhållan om Kamrathjälp. Den regionala styrelsen skickar vidare anhållan till huvudföreningens styrelse. Understöd kan beviljas i fall då pengar kan hjälpa en medlem i en svår livssituation.

Medlemmar som är arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga, studerar vidare eller av annan orsak har ansträngd ekonomi kan själva anhålla om att föreningens medlemsavgift (20 euro) betalas från Kamrathjälpsfonden. En fritt formulerad anhållan med en kort beskrivning av situationen skickas till föreningen.

Övriga stipendier

Styrelsen utser också årets artikel i Vård i Fokus. Skribenten belönas med ett stipendium på 300 euro. Stipendiet för årets artikel kan tillfalla ordinare medlemmar, studerandemedlemmar eller övriga skribenter.